3.2. EAD a jeho použití

Popisná metadata jsou zaznamenána s využitím standardu EAD ve verzi 3. Jsou uložena jako součást souboru Průvodka.

Tento dokument popisuje pevně stanovenou podmnožinu značek, které jsou ze standardu využity a jejich význam. Současně je navrženo mapování hodnot z jiných datových formátů do tohoto.

Soubor ve formátu EAD sestává z řídící části (control) a popisné části (archdesc).

Povinné atributy kořenové elementu ead:

relatedencoding="nacr.cz/digiarch/2021"

pravidla archivního popisu dle nichž jsou uváděny některé hodnoty, například typ evidenčních jednotek

Uvedená hodnota definuje, že hodnoty uváděné v podřízených elementech se řídí číselníky zde definovanými. V případě změny způsobu popisu dojde ke změně hodnoty v relatedencoding

 • nacr.cz/2018 - verze do roku 2021

 • nacr.cz/digiarch/2021 - verze od roku 2021, strukturovaný popis archivních entit

3.2.1. Řídící část

Řídící část umožňuje zachycení kontextu archivního popisu. Je využívána ve své minimalistické podobě. Částečně dochází k duplikaci údajů se souborem Průvodka. V případě kolize informací jsou za platné považovány údaje v Průvodka.

Řídící část je popsána v elementu control.

Příklad:

<ead:ead relatedencoding="nacr.cz/2018">
 <ead:control>
  ...
 </ead:control>
 ...
</ead:ead>

recordid

Element recordid obsahuje jednoznačný identifikátor popisu. Tento popis vzniká ještě před vznikem AIPu. Z toho důvodu nemůže být tímto identifikátorem ID AIPu, ale jedná se o zcela samostatné ID, které se po dobu existence popisu nemění.

Stejná hodnota se použije i jako identifikátor v kořeni v elementu archdesc/did/unitid.

Hodnota: {uuid}

Příklad:

<ead:recordid>fcf5c96e-8a00-47ca-822a-d09e6422d6e1</ead:recordid>

Informace o fondu

Povinnou součástí jsou informace o přislušnosti k archivnímu fondu v elementu filedesc. V elementu se povinně uvádí identifikátor archivního souboru a jeho název.

Identifikátor archivního souboru se zapisuje do atributu encodinganalog. Jedná se o číslo archivního souboru z evidence pečujícího archivu. Ten je uveden níže v elementu maintenanceagency.

Název archivního souboru se zapisuje do podřízeného elementu titlestmt.

<!-- Archivní soubor,
   encodinganalog obsahuje identifikátor archivního souboru -->
<ead:filedesc encodinganalog="4545">
 <ead:titlestmt>
  <!-- Povinný název archivního souboru -->
  <ead:titleproper>Jméno fondu</ead:titleproper>
 </ead:titlestmt>
</ead:filedesc>

Pokud jsou všechny části již zpracovány formou pomůcky, tak se uvede informace o pomůcce. Informace se uvádí do elementu publicationstmt. V elementu se uvede název pomůcky. Identifikátor pomůcky se zapisuje do atributu encodinganalog.

Stav záznamu

Povinnou součástí je stav záznamu v elementu maintenancestatus. Hodnota nemá přímé využití. Nastavuje se hodnota new.

<ead:maintenancestatus value="new" />

Stav publikace

Povinnou součástí je stav publikace v elementu publicationstatus. Hodnota nemá přímé využití. Nastavuje se hodnota inprocess.

<ead:publicationstatus value="inprocess" />

Pečující archiv

Povinnou součástí je informace o pečujícím arhcivu v elementu maintenanceagency. Nastavuje se kód a název archivu.

<ead:maintenanceagency>
 <!-- Identifikátor z číselníku archivů -->
 <ead:agencycode>100000010</ead:agencycode>
 <!-- Jméno archivu -->
 <ead:agencyname>Národní archiv</ead:agencyname>
 <!-- Bylo by možné přidat identifikátor INTERPI -->
 <!-- <ead:otheragencycode localtype="INTERPI"></ead:otheragencycode> -->
</ead:maintenanceagency>

Záznamy o archivní péči

Povinnou součástí je informace o současné a minulé péči formou zápisu událostí v elementu maintenancehistory. V elementu se vyplňuje minimální informace o vzniku.

<ead:maintenancehistory>
 <ead:maintenanceevent>
  <ead:eventtype value="created"></ead:eventtype>
  <ead:eventdatetime></ead:eventdatetime>
  <!-- Typ vytvoření popisu machine|human -->
  <ead:agenttype value="machine"></ead:agenttype>
  <!-- Jméno agenta, např. eSkartace -->
  <ead:agent>ePřejímka</ead:agent>
 </ead:maintenanceevent>
</ead:maintenancehistory>

3.2.2. Popisná část

Popisná část zachycuje metadata popisující předané archiválie. Základem popisu jsou informace převzaté ze zdrojových XML. Rozsah uložených popisných metadat je popsán v této části.

Struktura popisu

Popisná metadata jsou uložena v hierarchické struktuře. Základem struktury je element archdesc. Pod ním jsou uloženy v elementu dsc jednotlivé úrovně popisu včetně odkazů na komponnenty.

V kořenovém elementu je popsán samotný balíček a má pevnou podobu. V podřízeném elementu did je uveden identifikátor balíčku shodný s obsahem elementu recordid.

Atributy elementu archdesc:

level="otherlevel" otherlevel="balicek"

popis se týká daného informačního balíčku

Vlastní popis je uveden až v podřízeném elementu dsc. Hierarchie je vytvářena pomocí vnořených elementů dsc.

<ead:archdesc level="otherlevel" otherlevel="balicek">
 <ead:did>
  <!-- ID odpovídající recordid z části control -->
  <ead:unitid>fcf5c96e-8a00-47ca-822a-d09e6422d6e1</ead:unitid>
 </ead:did>
 <!-- Odkaz na spisový plán -->
 <ead:fileplan encodinganalog="PLAN1">
  <ead:p>Spisový plán nemocnice XY</ead:p>
 </ead:fileplan>
 <!-- Vlastní popisná část -->
 <ead:dsc>
  ...
 </ead:dsc>
</ead:archdesc>

Spisový plán

Volitelně lze uvést identifikaci spisového plánu dle, kterého byly zařazeny entity do balíčku. Spisový plán se uvádí v elementu fileplan. Identifikátor spisového plánu ze zdrojového systému se uvádí v atributu encodinganalog. Podřízený element p obsahuje pojmenování spisového plánu.

Informace o platnosti spisového plánu se zaznamenávají do elementu chronlist s jednou podřízenou položkou chronitem a vní uložený časový rozsah pomocí daterange. Časový rozsah může být omezený jen zhora, jen zdola nebo být plně určený. Součástí elementu chronitem je také informace o události v podobě: <ead:event>Platnost spisového plánu</ead:event>.

<ead:fileplan encodinganalog="PLAN1">
 <ead:p>Spisový plán nemocnice XY</ead:p>
 <ead:chronlist>
  <ead:chronitem>
   <ead:daterange>
    <ead:fromdate standarddate="1971-06-01" />
    <ead:todate standarddate="1974-04-30" />
   </ead:daterange>
   <ead:event>Platnost spisového plánu</ead:event>
  </ead:chronitem>
 </ead:chronlist>
</ead:fileplan>

Úroveň popisu a prvky popisu

Každá úroveň popisu umožňuje zadat množství prvků popisu, které tvoří archivní popis. Archivní popis je hierarchický, na každé úrovni je možné specifikovat její druh pomocí atributu level, resp. otherlevel.

Možné typy úrovní:

 • věcná skupina, otherlevel="vecnaskp"

 • dokument, otherlevel="dokument"

 • spis, otherlevel="spis"

 • komponenta, otherlevel="komponenta"

 • připojený dokument, otherlevel="pripdokument"

 • připojený spis, otherlevel="pripspis"

 • typový spis, otherlevel="typspis"

 • díl typového spisu, otherlevel="dil"

 • dataset, otherlevel="dataset"

 • složka, otherlevel="slozka"

Dále jsou uvedeny jen povolené prvky popisu s případným upřesněním způsobu jejich užití.

did/abstract

Prvek popisu umožňuje uložit pole Obsah/Regest dle ZP.

Použije se právě jeden element tohoto typu bez doplňujícíc informací. Element je povinný pro každou úroveň v rámci elementu c.

did/unitid

Identifikátory spojené s jednotkou popisu. Jedná se o nepovinný opakovatelný prvek.

Způsob použití: Identifikátory.

did/container

Prvek pro uložení ukládacího čísla a informace o tom, že dokument je analogový.

Jedná se o volitelný neopakovatelný prvek.

Způsob použití: Ukládací číslo

did/unitdatestructured

Datace jednotky popisu. Uvádí se buď jedno datum nebo jeden interval. Do atributu standarddate se uloží strojově čitelná podoba dle ISO 8601.

Způsob použití: Datace

did/unittitle

Název jednotky popisu, uvnitř elementu se uvádí prostý text.

Jedná se o formální název jednotky popisu. Prvek nesmí být zaměněn s prvek pro uložení Obsahu / regest.

Volitelný neopakovatelný prvek.

did/dao

Digitální objekt připojený k jednotce popisu.

Způsob použití: Připojené digitální objekty

did/didnote

Doplňující popisná poznámka k jednotce popisu. Jedná se o poznámku s trvalou hodnotou a vztahující se k dané úrovni popisu.

Volitelný neopakovatelný prvek.

Poznámka je opakovatelná v případě interní poznámky. Ta slouží obvykle pro zachycení procesních informací v průběhu akvizice. Interní poznámka se odliší použitím atributu localtype s hodnotou acquisition.

did/physdescstructured

Prvek popisu pro popis fyzické struktury. Používá se pro zápis evidenčních jednotek (Evidenční jednotky)

did/physdesc

Prvek popisu pro zápis informací o technickém nosiči, popisu formy uchování komponent a existenci analogových částí.

Způsob použití: Technický nosič, Forma uchování, Analogová část.

did/origination

Prvek popisu pro tvůrce materiálů. Používá se i v širším smysly.

Volitelný opakovatelný prvek.

Způsob použití: Související osoby

accessrestrict

Přístupnost jednotky popisu. Používá se pro uložení informací o omezení přístupu.

Způsob použití: Omezení přístupu

Volitelný neopakovatelný prvek.

index

Přístupové body a odkazy pro jednotku popisu.

Používá se pro uložení klíčových slov.

Způsob použití: Klíčová slova

Identifikátory

Identifikátor je spojený s jednotkou popisu. Identifikátory jsou několika druhů.

 • UUID úrovně popisu

  Jednoznačný identifikátor úrovně.

  Atribut localtype musí mít hodnotu UUID. Atribut encodinganalog se neuvádí.

 • Referenční označení

  Atribut localtype musí mít hodnotu ReferencniOznaceni. Atribut encodinganalog se neuvádí.

 • Spisový znak

  Umožňuje uložit plně určený spisový znak.

  Atribut localtype musí mít hodnotu SpisovyZnak. Atribut encodinganalog se neuvádí.

 • Číslo jednací

  Atribut localtype musí mít hodnotu CisloJednaci. Atribut encodinganalog se neuvádí.

 • Spisová značka

  Atribut localtype musí mít hodnotu SpisovaZnacka. Atribut encodinganalog se neuvádí.

 • Evidenční číslo

  Evidenční číslo obdobné jako číslo jednací a spisová značka. Použije se v případě, že nelze rozhodnout o povaze identifikátoru.

  Atribut localtype musí mít hodnotu EvidencniCislo. Atribut encodinganalog se neuvádí.

 • Pořadové číslo

  Pořadové číslo spisu nebo dokumentu v rámci evidence dokumentů a určeného časového období nebo pořadové číslo komponenty.

  Atribut localtype musí mít hodnotu PoradoveCislo. Atribut encodinganalog se neuvádí.

 • Původní název

  Původní název souboru včetně extenze nebo adresáře u původce.

  Atribut localtype musí mít hodnotu PuvodniNazev. Atribut encodinganalog se neuvádí.

 • Původní cesta

  Původní cesta k souboru nebo adresáři. Celá cesta k souboru nebo adresáři u původce.

  Atribut localtype musí mít hodnotu PuvodniCesta. Atribut encodinganalog se neuvádí.

 • Další identifikátory z jiného informačního systému

  Atribut localtype musí mít hodnotu JinyIdentifikator. Atribut repositorycode musí obsahovat identifikátor jiného systému.

 • Další identifikátory původce

  Atribut localtype musí mít hodnotu Puvodce.

Příklad:

<ead:did>
...
<ead:unitid localtype="Puvodce">..hodnota ..</ead:unitid>
...
</ead:did>

Datace

Každý AIP musí mít definovánu alespoň jednu dataci u libovolné entity.

Datace se povinně ukládá do elementu did/unitdatestructured. Dataci je možné uložit jako interval nebo jeden časový okamžik. Datace se uvádí s přesností maximálně na dny (tj. bez času). Do atributu standarddate se uloží strojově čitelná podoba dle ISO 8601.

Dataci je možné uvést s přesností na dny, měsíc nebo rok.

Příklad - jednotlivé datum (22.1.1963):

<ead:did>
...
<ead:unitdatestructured>
 <ead:datesingle standarddate="1963-01-22" />
</ead:unitdatestructured>
...
</ead:did>

Příklad - interval (červen 1971 až 30. dubna 1974):

<ead:did>
...
<ead:unitdatestructured>
 <ead:daterange>
  <ead:fromdate standarddate="1971-06" />
  <ead:todate standarddate="1974-04-30" />
 </ead:daterange>
</ead:unitdatestructured>
...
</ead:did>

Pokud se jedná o odhad jsou hodnoty v atributech notbefore, resp. notafter a atribut standarddate se nepoužije. Uvnitř elementů se uvádí textová reprezentace datace v čitelné podobě.

Příklad - interval 1734-1776:

<ead:unitdatestructured>
<ead:daterange>
  <ead:fromdate notbefore="1734-01-01T00:00:00">1734</ead:fromdate>
  <ead:todate notafter="1776-12-31T23:59:59">1776</ead:todate>
</ead:daterange>
</ead:unitdatestructured>

Připojené digitální objekty

Informace o připojených komponentách je uložena v elementu dao. Každá komponenta je reprezentována jedním nebo více soubory (v případě migrace formátů). K jedné jednotce popisu se může vázat více komponent.

Atribut daotype musí mít hodnotu borndigital.

Příklad uložení komponenty:

<ead:did>
...
<ead:dao daotype="borndigital" id="Dao1"/>
...
</ead:did>

Ukládací číslo

Informace o ukládácím čísle jednotky popisu se ukládá pomocí elementu container.

Příklad ukládacího čísla:

<ead:did>
...
<ead:container>karton 24</ead:container>
...
</ead:did>

Evidenční jednotky

Do AIPu se zapisují evidenční jednotky dle Základních pravidel. V jednomu AIPu může být více evidenčních jednotek. Více evidenčních jednotek může být uvedeno i v jedné úrovni popisu.

Pro zápis evidenčních jednotek se používá element physdescstructured. Jako typ strukturovaného popisu v atributu otherphysdescstructuredtype se povinně uvádí hodnota evidencnijednotka.

Možné typy evidenčních jednotek:

 • dts

 • dfo

 • kza

 • zza

Pokud je uvedena jedna evidenční jednotak, tak atribut coverage se uvádí vždy s hodnotou whole. Pokud je evidenčních jednotek více, tak se atribut coverage uvádí s hodnotou whole na úrovni elementu physdescset a dílčí elementy physdescstructured mají atribut coverage s hodnotou part.

U evidenční jednotky je možné uvést jí odpovídající kód v PEvA. Tento kód se uvede v hodnotě atributu encodinganalog.

Příklad jedné evidenční jednotky:

<ead:did>
...
<ead:physdescstructured coverage="whole"
            physdescstructuredtype="otherphysdescstructuredtype"
            otherphysdescstructuredtype="evidencnijednotka">
 <ead:quantity>1<ead:quantity>
 <ead:unittype>kza</ead:unittype>
</ead:physdescstructured>
...
</ead:did>

Příklad více evidenčních jednotek:

<ead:did>
...
<physdescset coverage="whole">
 <ead:physdescstructured coverage="part"
            physdescstructuredtype="otherphysdescstructuredtype"
            otherphysdescstructuredtype="evidencnijednotka">
  <ead:quantity>1<ead:quantity>
  <ead:unittype>kza</ead:unittype>
 </ead:physdescstructured>
 <ead:physdescstructured coverage="part"
            physdescstructuredtype="otherphysdescstructuredtype"
            otherphysdescstructuredtype="evidencnijednotka">
  <ead:quantity>1<ead:quantity>
  <ead:unittype>dts</ead:unittype>
 </ead:physdescstructured>
</physdescset>
...
</ead:did>

Typ archiválie

Do AIPu se může zapisovat typ archiválie. Na úrovni kořene v AIPu může být určen typ archiválie.

Pro zápis typu archiválie se používá element physdescstructured. Jako typ strukturovaného popisu v atributu otherphysdescstructuredtype se povinně uvádí hodnota typarchivalie.

Možné typy archiválií:

 • Listiny do roku 1850, lio

 • Listiny po roce 1850, lip

 • Úřední knihy, ukn

 • Rukopisy, rkp

 • Podací protokoly, ppr

 • Indexy, ind

 • Elenchy, ele

 • Repertáře, rep

 • Kartotéky, ktt

 • Pečetidla, pec

 • Razítka, raz

 • Samostatné pečetě, odlitky pečetí a otisky typářů, otd

 • Kartony, kar

 • Fascikly, fas

 • Mapy, map

 • Atlasy, atl

 • Technické výkresy, tvy

 • Grafické listy, gli

 • Kresby, kre

 • Fotografie na papírové podložce, fsn

 • Fotografické desky, fsd

 • Listové filmy, lfi

 • Svitkové filmy, sfi

 • Kinofilmy, kin

 • Mikrofilmy, mf

 • Mikrofiše, mfis

 • Fotoalba, fal

 • Digitální fotografie, dfo

 • Filmové pásy, fpa

 • Jiné nosiče analogových záznamů, anz

 • Nosiče digitálních záznamů, mhz

 • Kinematografické záznamy (díla) v analogové i digitální podobě, kza

 • Fonografické válečky, fva

 • Fonografické dráty, fdr

 • Gramofonové desky, gd

 • Matrice, mat

 • Magnetofonové pásky, mg

 • Audiokazety, aka

 • Kompaktní disky, kdi

 • Zvukové záznamy (díla) v analogové i digitální podobě, zza

 • Tisky do roku 1800, tio

 • Tisky po roce 1800, tip

 • Pohlednice, poh

 • Plakáty, pkt

 • Cenné papíry, cpa

 • Štočky, sto

 • Balíky, bal

 • Pořadače, poř

 • Digitální datasety (datové balíčky), dts

 • Digitální archivní jednotka (DAJ), daj

 • Předměty numizmatické povahy, pnp

 • Předměty faleristické povahy, pfp

 • Jiné, jin

 • Nevykazovaná archiválie, na

Pokud je typ archiválie uveden, tak atribut coverage se uvádí vždy s hodnotou whole.

Příklad typu archiválie:

<ead:did>
...
<ead:physdescstructured coverage="whole"
            physdescstructuredtype="otherphysdescstructuredtype"
            otherphysdescstructuredtype="typarchivalie">
 <ead:quantity>1<ead:quantity>
 <ead:unittype>kza</ead:unittype>
</ead:physdescstructured>
...
</ead:did>

Analogová část

Uvádí se příznak, že příslušná část je analogová.

Ukládá se do elementu physdesc s nastaveným příznakem localtype="analog". Hodnota elementu je:

 • true - vyjadřuje analogoovou část

 • false - vyjadřuje čistě digitální část

Příklad analogové části:

<ead:did>
...
<ead:physdesc localtype="analog">true</ead:physdesc>
...
</ead:did>

Forma uchování

Pokud je součástí úrovně i jeden nebo více digitálních objektů, tak je možné blíže určit jejich formu.

Forma uchování je výčtový typ, který může nabývat hodnot:
 • koncept

 • original

 • original_ve_vystupnim_formatu

Ukládá se do elementu physdesc s nastaveným příznakem localtype="formauchovani".

Typ uchování se ukládá jako textová hodnota elementu.

Příklad formy uchování:

<ead:did>
...
<ead:physdesc localtype="formauchovani">koncept</ead:physdesc>
...
</ead:did>

Technický nosič

Pokud je zapotřebí zaznamenat informaci o technickém nosiči, tak se tak provede pomocí elementu physdesc s nastaveným příznakem localtype="nosic". Hodnotou je informace o vlastním nosiči.

<ead:did>
...
<physdesc localtype="nosic">video kazeta VHS</physdesc>
...
</ead:did>

Související osoby

Popis souvisejících osob s dokumentem (obvykle tvůrce, zpracovatel apod.) se ukládá do elementu origination s definovaným vztahem k materiálu pomocí atributů label a localtype.

Pokud je znám typ osoby a její identifikátory, tak se ukládají strukturovaně.

Hodnoty localtype:

 • odesilatel

 • adresat

 • schvalovatel

 • zpracovatel

Atribut label se vyplňuje dle potřeby, obsahuje uživatelsky čitelný druh vztahu (například: odesílatel, adresát).

Vlastní data o osobě se dle jejího typu uloží:

 • do elementu corpname v případě korporace

 • do elementu persname v případě fyzické osoby

Elementy corpname a persname musí obsahovat alespoň jeden podřízený element part. Jednotlivé části mají povinně uveden druh části pomocí atributu localtype.

Označení se skládá z těchto částí:

 • name - hlavní část jména

 • org_unit - název organizační jednotky

 • contact - elektronický kontakt

 • address - poštovní adresa

 • job_position - pracovní pozice

 • employer - zaměstnavatel

Pokud je znám i identifikátor osoby, tak se ukládá do atributu identifier. Typ identifikátoru je možné uložit do hodnoty encodinganalog. Typem identifikátoru je například: IČ, RČ apod. Typ identifikátoru není možné uvést bez uvedení atributu identifier.

Příklad uložení osoby:

<ead:did>
...
<ead:origination localtype="odesilatel" label="Odesílatel">
 <ead:persname>
  <ead:part localtype="name">Jan Novák</ead:part>
  <ead:part localtype="contact">jan.novak@mail.com</ead:part>
 </ead:persname>
</ead:origination>
...
</ead:did>

Omezení přístupu

Omezení přístupu se ukládá pomocí elementu accessrestrict. Omezení se ukládá jako kombinace číselníkové hodnoty s typem omezení a textový popis omezení.

Příklad omezení:

<ead:c>
...
<ead:accessrestrict localtype="osobni_udaje">
 <ead:p>...popis omezení...</ead:p>
</ead:accessrestrict>
...
</ead:c>

Číselníkové hodnoty s typem omezení:

 • nestanoveno

 • zverejneno

 • tajemstvi

 • osobni_udaje

 • tajemstvi_i_osobni_udaje

 • jine

Popis omezení se ukládá jako sada odstavců v elementech <p>.

Klíčová slova

Klíčová slova se ukládají do elementu index s atributem localtype="klicova_slova". Jedná se o plochý seznam záznamů v elementech typu indexentry.

Příklad uložení klíčových slov:

<ead:c>
...
<ead:index localtype="klicova_slova">
 <ead:indexentry>
  <ead:name>
   <ead:part>autobus</ead:part>
  </ead:name>
 </ead:indexentry>
 <ead:indexentry>
  <ead:name>
   <ead:part>dopravní prostředek</ead:part>
  </ead:name>
 </ead:indexentry>
</ead:index>
...
</ead:c>

Křížové odkazy

Křížové odkazy se ukládají do elementu index s atributem localtype="krizove_odkazy". Jedná se o plochý seznam záznamů v elementech typu indexentry.

V elementu ptr se uvádí odkaz na jinou entitu zachycenou v rámci souboru. Odkazovaná entita má na úrovni elementu c uvedeno své id. Jedná se o identifikátor platný jen v rámci jednoho souboru. Z důvodu souladu se schématem je nutné uvést jméno odkazované položky. Je možné uvést statickou hodnotu nebo zkopírovat obsah elementu abstract odkazované jednotky.

Příklad uložení klíčových slov:

<ead:c id="dok_1">
...
</ead:c>
<ead:c id="dok_2">
...
<ead:index localtype="klicova_slova">
 <ead:indexentry>
  <ead:name>
   <ead:part>odkaz</ead:part>
  </ead:name>
  <ead:ptr target="dok_1" />
 </ead:indexentry>
 ...
</ead:index>
...
</ead:c>

Informace o existující pomůcce

Pokud je záznam již zpracován v jiné pomůcce, je možné u něj tuto informaci uvést. Uvádí se číslo archivní pomůcky v rámci pečujícího archivu.

Pro popis se použije element otherfindaid <https://loc.gov/ead/EAD3taglib/EAD3.html#elem-otherfindaid>.

Povinně se uvádí vnořený element num s atributem localtype="CisloPomucky" a hodnotou, která je číslem archivní pomůcky.

Příklad záznamu:

<ead:otherfindaid >
 <archref>
  <num localtype="CisloPomucky">..cislo pomucky...</num>
 </archref>
</ead:otherfindaid >

Stav zpracování

Stav zpracování jednotky popisu. Jednotka popisu má možné stavy:

 • nezpracováno

 • zpracováno

Pro popis se použije element processinfo <https://loc.gov/ead/EAD3taglib/EAD3.html#elem-processinfo> s uvedením atributu localtype="StavZpracovani". Ve vnořeném elementu p/name se uvedene v atributu identifier konstanta reprezentující stav zpracování. Možné hodnoty jsou:

 • ZPRACOVANO

 • NEZPRACOVANO

<ead:processinfo localtype="StavZpracovani">
 <p><name identifier="ZPRACOVANO"><part>zpracováno</part></name></p>
</ead:processinfo>