3.6. Průvodka

Průvodka informačního balíčku je soubor, který je povinně součástí informačního balíčku (Formát AIPu). Soubor poskytuje vazbu mezi jednotlivými komponentami v informačním balíčku a jejich popisem. Soubor současně obsahuje popisná metadata archiválií. Tato metadata mohou pocházet ze zdrojového souboru mets.xml a nebo jsou vložena v průběhu přejímky.

Průvodka je uložen v AIPu v adresáři objects pod názvem pruvodka.xml.

3.6.1. Migrace formátů

Při uložení do Archivematica může docházet k migraci formátu komponent (souborů). V takovém případě je jedna komponenta reprezentována více soubory - původní soubor a migrovaný. Tato skutečnost je zachycena v uloženém AIPu v kořenovém souboru mets.xml a v jeho strukturální mapě.

3.6.2. Formát souboru

Soubor je XML dokument ve formátu METS.

Soubor obsahuje:

 • právě jednu sekci dmdSec obsahující popisná metadata ve formátu EAD ve verzi 3, popisná metada jsou vložena jako XML pomocí tagu <mdWrap>

 • soubor musí obsahovat popis všech komponent a jejich originálních souborů. Ty musí být odkazovány v části fileSec

 • soubory jsou umístěny v části fileSec, která je tvořena elementy fileGrp. Ty tvoří plochý seznam a nejsou již dále vnořeny. Soubory které spolu přímo souvisí je možné spojit do jedné skupiny.

 • pomocí strukturální mapy jsou propojeny jednotlivé soubory s odkazy na ně z popisné části. Strukturální mapa je plochý seznam mapování mezi DAO v EADu a konkrétním souborem. Seznam je zapouzdřen v právě jednom kořenovém elementu. Elementy div v sobě nejsou dále vnořeny a vždy obsahují právě jeden element fptr.

EAD je velmi bohatý formát. Z toho důvodu je v samostatném dokumentu EAD a jeho použití popsán způsob jeho užití, povinné a možné prvky popisu.

3.6.3. Příklad

Příklad průvodky s jedním souborem.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mets:mets xmlns:mets="http://www.loc.gov/METS/" 
      xmlns:ead="http://ead3.archivists.org/schema/"
      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<mets:dmdSec ID="EAD_1">
 <mets:mdWrap MDTYPE="EAD">
 <mets:xmlData>
<ead:ead >
 <ead:control relatedencoding="nacr.cz/2018">
  <!-- Identifikátor záznamu / celého EADu
    Obsah: {uuid}, shodné s identifikátorem kořene v archdesc 
   -->
  <ead:recordid>fcf5c96e-8a00-47ca-822a-d09e6422d6e1</ead:recordid>
  <!-- Archivní soubor, 
    encodinganalog obsahuje identifikátor archivního souboru -->
  <ead:filedesc encodinganalog="4545">
   <ead:titlestmt>
    <!-- Povinný název archivního souboru -->
    <ead:titleproper>Jméno fondu</ead:titleproper>    
   </ead:titlestmt>
  </ead:filedesc>
  
  <!-- Stav zaznamu, asi nebudeme pouzivat
    Hodnota nemá přímé využití. Nastavuje se hodnota :token:`new`.
     -->
  <ead:maintenancestatus value="new" />
  
  <!-- Nastavuje se vždy na inprocess - neslouží pro publikaci -->
  <ead:publicationstatus value="inprocess" />
  
  <ead:maintenanceagency>
   <!-- Identifikátor z číselníku archivů -->
   <ead:agencycode>100000010</ead:agencycode>
   <!-- Jméno archivu -->
   <ead:agencyname>Národní archiv</ead:agencyname>
   <!-- Bylo by možné přidat identifikátor INTERPI -->
   <!-- <ead:otheragencycode localtype="INTERPI"></ead:otheragencycode> -->
  </ead:maintenanceagency>
  
  <ead:maintenancehistory>
   <ead:maintenanceevent>
    <ead:eventtype value="created"></ead:eventtype>
    <ead:eventdatetime></ead:eventdatetime>
    <!-- Typ vytvoření popisu machine|human -->
    <ead:agenttype value="machine"></ead:agenttype>
    <!-- Jméno agenta, např. eSkartace -->
    <ead:agent>ePřejímka</ead:agent>
   </ead:maintenanceevent>
  </ead:maintenancehistory>
 </ead:control>
 
 
 <!-- Základem popisu je balíček -->
 <ead:archdesc level="otherlevel" otherlevel="balicek">
  <ead:did>
   <!-- ID odpovídající recordid z části control -->
   <ead:unitid localtype="UUID">fcf5c96e-8a00-47ca-822a-d09e6422d6e1</ead:unitid>
  </ead:did>
  <!-- Vlastní popisná část -->
  <ead:dsc>
   <ead:c>
    <ead:did>
    	 <ead:unitid localtype="UUID">fcf5c96e-8a00-47ca-822a-d09e6422d6e1</ead:unitid>
     <ead:abstract>Popis položky</ead:abstract>
     <ead:dao daotype="borndigital" id="Dao1"/>
    </ead:did>   
   </ead:c>    
  </ead:dsc>
 </ead:archdesc>
</ead:ead>
 </mets:xmlData>
 </mets:mdWrap>
</mets:dmdSec>
<mets:fileSec>
 <mets:fileGrp>
  <mets:file ID="File1" >
   <mets:FLocat LOCTYPE="URL" xlink:type="simple" xlink:href="komponenty/priloha.pdf"/>
  </mets:file>
 </mets:fileGrp>
</mets:fileSec>
<mets:structMap>
 <mets:div>
  <mets:div DMDID="Dao1">
   <mets:fptr FILEID="File1" />
  </mets:div>
 </mets:div>
</mets:structMap>
</mets:mets>