7.1.4. Instalace

Instalace jednotlivých prostředí se může mírně lišit. Například může být jiný uživatel, pod kterým služby běží, služby mohou být rozmístěny na různých aplikačních serverech, může být jiná adresa databáze a podobně.

Zde je popsaný typický postup instalace podle instalace testovacího prostředí. Všechny služby v tomto popisu jsou instalovány na jeden aplikační server. Na akceptačním a produkčním prostředí jsou ale služby fm-gui a fm-api umístěny na jeden aplikační server a služby fm-proc a scriptlib na druhý aplikační server. Tomu je třeba postup instalace přizpůsobit.

Minimální SW požadavky

 • RockyLinux 9.3

 • OpenJDK 17

 • PostgreSQL 15.6

Minimální HW požadavky

 • CPU - 4

 • Memory - 8GB

 • HDD - 40GB

Příprava aplikačního serveru

 • Připravte aplikační server nejlépe RockyLinux 9.3

 • Pomocí správce balíčků na něj nainstalujte javu 17

 • Pomocí správce balíčků na něj nainstalujte PostgreSQL databázi 15.6

 • Zpřístupněte port databáze ve firewallu, abyste ji mohli spravovat externě:

  sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=5432/tcp
  
 • Založte uživatele pod kterým poběží služby:

  sudo useradd ais
  
 • Vytvořte instalační adresář, pracovní prostor a připojte adresář úložiště arclib:

  /opt/ais/fm
  /opt/ais/workspace
  /opt/ais/arclib
  
 • Zajistěte právo zápisu uživateli ais k pracovnímu prostoru.

  chown ais:ais /opt/ais/workspace

Příprava databáze

 • Pomocí pgAdmin (verze 4.7) se připojte na databázový server.

 • Založte databázi příkazem:

  create database fm locale 'cs_CZ.utf8';
  

  Databázi není možné založit pomocí dialogu pgAdmin, protože se zde nenabízí správná colation cs-CZ.utf8!

 • Vytvořte databázového uživatele ais.

 • Uživateli ais nastavte všechna práva ke schématu public databáze fm.

Instalace scriptové knihovny

 • Přihlaste se na aplikační server jako uživatel ais.

 • Přihlaste se k docker repository docker.io:

  podman login docker.io
  
 • Stáhněte aktuální docker image scriptové knihovny:

  podman pull docker.io/aipsafe/uk-ais-siegfried:1.2
  podman pull docker.io/aipsafe/uk-ais-libreoffice:1.2
  podman pull docker.io/aipsafe/uk-ais-scriptlib:1.2
  
 • Vytvořte containery scriptové knihovny:

  podman create -v /opt/ais/workspace:/var/workspace:z -p 8082:80 --name uk-ais-siegfried aipsafe/uk-ais-siegfried:1.2
  podman create -v /opt/ais/workspace:/var/workspace:z -p 2003:2003 --name uk-ais-libreoffice aipsafe/uk-ais-libreoffice:1.2
  podman create -v /opt/ais/workspace:/var/workspace:z --name uk-ais-scriptlib aipsafe/uk-ais-scriptlib:1.2
  
  • Nakonfigurujte scriptovou knihovnu. V adresáři workspace soubor config.yml.

   Viz Konfigurace.

 • Jako root uživatel v adresáři /etc/systemd/system vytvořte soubor siegfried.service, libreoffice.service a scriptlib.service. Jako vzor vám může sloužit následující soubor:

  [Unit]
  Description=Scriptlib Container
  After=multi-user.target
  
  [Service]
  User=ais
  Restart=always
  ExecStart=/usr/bin/podman start -a uk-ais-scriptlib
  ExecStop=/usr/bin/podman stop -t 5 uk-ais-scriptlib
  
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target
  
 • Enablujte služby:

  sudo systemctl enable siegfried
  sudo systemctl enable libreoffice
  sudo systemctl enable scriptlib
  
 • Nastartujte služby:

  sudo systemctl start siegfried
  sudo systemctl start libreoffice
  sudo systemctl start scriptlib
  
 • Ověřte, že služby běží:

  sudo systemctl status siegfried
  sudo systemctl status libreoffice
  sudo systemctl status scriptlib
  

Instalace formátového modulu

 • Připravte obsah instalačního adresáře /opt/ais/fm:

  • Obsah instalačního souboru fm-1.2.rev.zip. Například pomocí příkazů:

   curl -o fm.zip "https://maven.aipsafe.cz/repository/shared/cz.aipsafe.uk.ais/1.2.rev/fm/fm-1.2.rev.zip"
   unzip fm.zip
   rm fm.zip
   
  • Konfigurační soubor fm.yml.

   Viz Konfigurace.

  • Spouštěcí scripty fm-gui.sh, fm-api.sh, fm-proc.sh, fm-cmd.sh s obsahem:

   #!/bin/sh
   java -jar fm-gui.jar "$@"
   

   Namísto fm-gui.jar je u dalších scriptů fm-api.jar, fm-proc.jar, fm-cmd.jar.

   Spouštěcím scriptům sh nastavte právo execute:

   chmod a+x /opt/ais/fm/*.sh
   
  • Adresář var jehož vlastníkem je ais:

   mkdir var
   chown ais:ais var
   
 • Pomocí příkazu:

  ./fm-cmd.sh validate
  

  zkontrolujte připojení k databázi a potřebu provést migrace.

 • Pomocí příkazu:

  ./fm-cmd.sh migrate
  

  proveďte instalaci struktury databáze.

 • Pokud se jedná pouze o testovací databázi můžete pomocí příkazu:

  sudo -u ais ./fm-cmd.sh demonstration
  

  naplnit databázi testovacími daty.

  Příkaz je třeba spustit pod uživatelem ais, protože pracuje se stejnými soubory v adreáři var jako služba svc-gui.

 • V adresáři /etc/systemd/system vytvořte soubor fm-gui.service s následujícím obsahem:

  [Unit]
  Description=Format Module GUI
  After=multi-user.target
  
  [Service]
  User=ais
  WorkingDirectory=/opt/ais/fm
  ExecStart=/opt/ais/fm/fm-gui.sh
  
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target
  
 • Obdobně vytvořte i soubory fm-api.service a fm-proc.service spouštějící fm-api.sh a fm-proc.sh s popisem Format Module API a Format Module Processes.

 • Enablujte služby:

  sudo systemctl enable fm-gui
  sudo systemctl enable fm-api
  sudo systemctl enable fm-proc
  
 • Nastartujte služby:

  sudo systemctl start fm-gui
  sudo systemctl start fm-api
  sudo systemctl start fm-proc
  
 • Ověřte, že služby běží:

  sudo systemctl status fm-gui
  sudo systemctl status fm-api
  sudo systemctl status fm-proc
  
 • Povolte porty služeb ve firewallu:

  sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8080/tcp
  sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8081/tcp
  
 • Oveřte, že jsou služby přístupné v browseru. Viz Přístupové body.

 • Proveďte reboot aplikačního serveru:

  sudo reboot
  

  a znovu zkontrolujte, že jsou služby po chvíli přístupné v browseru.