7.1.3. Konfigurace

Konfigurace se provádí pomocí souborů fm.yml (načítají všechny služby) fm-gui.yml (načítá služba fm-gui) a fm-api.yml (načítá služba fm-api). Soubory se nacházejí v instalačním adresáři aplikace.

Při změně konfigurace je třeba provést restart služeb.

Scriptová knihovna se konfiguruje pomocí souboru config.yml v adresáři workspace.

Popis konfiguračních parametrů

fm.yml:

fm:

 #Nastavení připojení k databázi
 db:
  address: jdbc:postgresql:fm
  user: safe
  password: safe

 #Nastavení registru FDD
 fdd:
  #Omezení stahování registru FDD.
  #Stažení se neprovede, pokud proběhlo před daným počtem dnů.
  #Default hodnota je 0.
  downloadIfOlderThen: 1

 #Nastavení registru PRONOM
 pronom:
  #Omezení stahování registru PRONOM.
  #Stažení se neprovede, pokud proběhlo před daným počtem dnů.
  #Default hodnota je 0.
  downloadIfOlderThen: 1

 #Nastavení GUI
 gui:
  #Uživatel pro testování systému mimo prostředí UK
  fakeCasId: 1
  #Adresa na odhlášení
  logoutUrl: https://ais-ap1tst.is.cuni.cz/logout
  #Adresa modulu ESM
  esmUrl: https://ais-ap1tst.is.cuni.cz/esm

 #Nastavení API
 api:
  #Zapne logování všech požadavků a odpovědí
  #Default hodnota je true
  logPayload: true
  #Zapne validaci požadavků na api
  #Default hodnota je false
  validateRequest: false
  #Zapne validaci odpovědí z api
  #Default hodnota je true
  validateResponse: true

 #Nastavení služeb ESM
 esm:
  #Hodnota true pro napojení na fake ESM (pro test)
  #Default hodnota je false
  fake: false

  #Adresa služby preservation planning
  preservationPlanningUrl: http://ais-ap2tst:8080/esm/ws/preservation-planning/

  #Optimalizační nastavení. Počet souborů, které se načtou v rámci jednoho volání z ESM.
  #Default: 50
  readingBatchSize: 50

 #Nastavení úložiště
 storage:
  #Cesta k úložišti
  baseDir: /opt/ais/archival-storage/local-storage-folder/arclib

 #Nastavení scriptové knihovny
 scriptlib:
  #Typ scriptové knihovny, jedno z následujícího.
  #Default hodnoty jsou false.
  fake: false
  docker: false
  podman: true
  python: false
  #Adresář scriptové knihovny při použití python=true
  baseDir: /opt/ais/scriptlib
  #Jméno containeru scriptové knihovny při použití docker=true nebo podman=true
  #Default hodnota je uk-ais-scriptlib
  containerName: uk-ais-scriptlib

 #Nastavení pracovního prostoru
 workspace:
  #Cesta na pracovní prostor.
  #Default hodnota je ./var/workspace
  baseDir: /opt/ais/workspace

 #Nastavuje parametry pro procesy běžící na pozadí. Všechny parametry jsou nepovinné, uvedené hodnoty zde jsou defaulty.
 #waitTime se uvádí v milisekundách
 workers:
  #Pokud má worker více vláken, dochází k jejich notifikaci s tímto spožděním.
  #Jednotky: Milisekundy
  #Default: 100
  threadNotifyDelay: 100
  #Maximální doba, po kterou se čeká, až se regulérně ukončí všechna vlákna daného workeru. Pak se provede násilné ukončení.
  #Jednotky: Sekundy
  #Default: 30
  maxWaitForGracefullShutdown: 30
  process:
   readesm:
    enabled: true
    waitTime: 60000
    numOfThreads: 1
   finisher:
    enabled: true
    waitTime: 60000
    numOfThreads: 1
  pack:
   load:
    enabled: true
    waitTime: 60000
    numOfThreads: 1
    #Udává kolik balíčků v rámci procesu je možné zároveň načíst (load)
    #Default: 100
    maxLoadedPackages: 100
   dispatch:
    enabled: true
    waitTime: 60000
    numOfThreads: 1
  file:
   process:
    enabled: true
    waitTime: 60000
    numOfThreads: 1

fm-gui.yml:

server:
 #Nastavení čtení hlaviček, důležité při umístění za apache proxy,
 forward-headers-strategy: 'NATIVE'
 tomcat:
  #Nastavení portu
  #Default hodnota je 8080
  port: 8085
 servlet:
  #Nastavení kontextu
  #Default hodnota je bez kontextu /
  context-path: /uk-fm

fm-api.yml:

server:
 tomcat:
  #Nastavení portu
  #Default hodnota je 8081
  port: 8086
 servlet:
  #Nastavení kontextu
  #Default hodnota je bez kontextu /
  context-path: /uk-fm-api

config.yml:

siegfried:
 # Identifikace nerozpoznaného formátu.
 unknownId: 1
 # HTTP adresa služby siegfried
 url: http://host.containers.internal:8082
libreoffice:
 #Na kterém počítači běží libreoffice a uno server
 host: host.containers.internal
 #Port uno serveru
 port: "2003"
 #Verze libre office
 version: 7.5.5.2 50(Build:2)