4.2. Konfigurace komponenty Výběr

Konfigurace komponenty je uložena v jednom konfiguračním souboru. Soubor je ve formátu YAML, který je pojmenován eskartace-deploy.yml. Součástí distribuce komponenty je šablona konfiguračního souboru (eskartace-deploy.yml.template). V šabloně jsou popsány jednotlivé konfigurační volby.

Předmětem konfigurace komponenty je:

4.2.1. Umístění konfigurace

Pro každou jednotlivou instanci komponenty je vhodné mít vždy samostatný adresář, kde jsou umístěny konfigurace, logy, případně i databázové soubory.

Příklad rozložení adresářů a souborů:

Soubor

Význam

eskartace-x.y.z.jar

Binární soubor se službou

config/eskartace-deploy.yml

Konfigurace instance komponenty

data/....

Adresář pro přijaté SIPy

logs/....

Adresář pro logovací soubory

4.2.2. Webové rozhraní

Komponenta poskytuje webové rozhraní pro přejímku. Port, kde je webové rozhraní k dispozici se nastavuje v konfiguraci. V konfiguraci je také možné přepnout komunikaci mezi HTTP a HTTPS. Technické detaily nastavení HTTPS jsou součástí dokumentace Spring Boot (https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/howto-embedded-web-servers.html#howto-configure-ssl).

Příklad nastavení:

# Port, kde bude služba dostupná (HTTP/HTTPS)
server:
 port: 8203
# Nastavení HTTPS (standardně vypnuto)
# ssl:
#  enabled: true
#  key-store: keystore.jks
#  key-store-password: secret
#  key-password: another-secret

4.2.3. Vytvoření databáze

 1. Vytvoření uživatele:

CREATE ROLE app WITH LOGIN PASSWORD 'jk23jkmn3az';
 1. Vytvoření DB

CREATE DATABASE vyber OWNER app;

4.2.4. Připojení k databázi

Součástí zkompilované aplikace je JDBC ovladač pro připojení k MySQL a PostgreSQL databázi. Databáze musí být vytvořena samostatně administrátorem. Zvolený uživatel musí mít oprávnění volat DDL příkazy (vytvářet tabulky).

Ovladače MySQL Connector/J: verze 8.0.13 Ovladače PostgreSQL: verze 42.2.5

spring:
 datasource:
  driver-class-name: org.postgresql.Driver
  url: jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/vyber
  username: app
  password: app

V části url se definuje řetězec pro připojení k databázi, přihlašovací údaje se uvedou do parametrů username a password.

4.2.5. Pracovní adresář SIPů a název instance

Modul má pracovní soubory zpracovávaných SIPů uloženy na disku. Cesta k tomuto úložišti musí být nastavena. Je vhodné nastavit úplnou cestu.

Název instance se používá při komunikaci s dalšími komponentami.

Sekce obsahuje pevná nastavení komponetny jako je číslo archivu a jeho název.

eskartace:
 # Cesta, kde jsou uloženy datové soubory
 # Ve Windows se zadává takto: D:\\projects\\vyber\\data
 dir: data
 # Název instance
 instanceId: vyber-devel
 # Kód archivu použitý v reportech
 archiveCode: 620000010
 # Název archivu používaný v reportech
 archiveName: Archiv UK Praha
 # Url používané v reportech jako odkaz na řízení
 reportUrl: http://127.0.0.1:8200/eskartace
 outputFormat: ESM
 # Plný rozsah evidenčních jednotek
 fullEJ: true
 # Je používáno zařazení
 allowSubmission: true
 # Není používána interní správa uživatelů
 allowUserManagement: false
 # Nelze vytvářet jednorázové účty pro SIP řízení
 allowOtAccountCreate: false
 # Nelze vytvářet jednorázové účty pro MSK řízení
 allowOtAccountCreateMSK: false
 allowMultipleOriginators: true
 # zakaze aktualizaci komponent
 allowComponentUpdate: false
 # Formát čísla řízení
 idFormat: CZAUK620000100ESK%d
 # nelze editova SIPy
 enableSIPEdit: false
 # vytvořené zip soubory pro stažení balíčku jsou smazány po 24 hodinách
 deleteZippedPackagesAter: 24
 # adresář se šablonami reportů
 templatesDir: D:\\projects\\vyber\\templates
 personIdConvertor: elza
 # EAD s rozšířeným popisem osob
 pruvodkaFormat: DIGIARCH2021
 #Cesta k souboru se sablonami pro vytvareni balicku se strukturou v MSK
 mskPackageTemplate: C:\\projects\\nda\\code\\eskartace\\config\\templates\\msk.xml
 #Zprava zobrazená v seznamu řízení
 applicationMessage: Testovací instance

V části eskartace se definuje cesta k adresáři, kde se budou ukládat zpracovávaná data, název instance instance používaný při komunikaci s ostatními systémy a adresa, ze které je možné stahovat reporty reportUrl.

4.2.6. Nastavení logování

Logování se nastavuje v sekci logging. Komponenta využívá nástroj Spring Boot. Možnosti nastavení logování jsou detailně popsány v jeho dokumentaci (https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-logging.html).

Příklad nastavení logování:

logging:
 file: logs/vyber.log
 pattern:
  level: "%X{userName:--} %p"
 level:
  com.lightcomp: 'INFO'

4.2.7. Nastavení adres pro UPL

Nastavení UPL slouží pro definici adres WSDL rozhraní a FileTransfer rozhraní služby.

Příklad nastavení UPL:

upl:
 url: http://127.0.0.1:9007/upl/ws
 ftUrl: http://127.0.0.1:9007/upl/ft
 authorization:
  username: upl-ws
  password: uplws1973
  authorizationType: Basic

4.2.8. Nastavení adres pro CRO

Nastavení CRO slouží pro konfiguraci služby na rozesílání notifikací/mailů

cro:
 sender: mailservice
 url: http://localhost:8080/esm/ws/mailService
 # Puvod notifikace
 source: vyber-devel
 user: vyber-devel
 convertIdToEmail: true
 authorization:
  username: ais
  password: ais
  authorizationType: Basic
  wssecurity: true

4.2.9. Nastavení adres pro odesílání řízení/přejímky/obohace do esm

eprejimka:
 url: http://localhost:8080/esm/cxf/ft
 authorization:
  username: eprejimka-ws
  password: epws1973
  authorization-type: Basic

4.2.10. Konfigurace exiftool

exiftool:
 app: exiftool

4.2.11. Konfigurace ELZA

elza:
 url: http://localhost:8210/services/ExportService
 soapLogging: true
 authorization:
  username: vyber
  password: vyber

4.2.12. Konfigurace externích restových služeb volaných z UI

ui:
 uplUrl: /upl/upl
 admUrl: /vyber/api
 title: Výběr
 pevUrl: https://frnk.lightcomp.cz/uk/aistest/esm/api/data_import
 elzaUrl: https://frnk.lightcomp.cz/uk/aistest/archx/elza/cuni-ais-api/search-ap