6.4. Verzování

 1. Entity vnější změna a vnitřní změna je možné verzovat jen opravou metadat, která se nepropisují do souvisejících archivních entit.

 2. V případě zjištění chyby v metadatech, která se dále propisují do metadat dalších archivní entit (archivních souborů či archiválií) půjdeme cestou zrušení zápisu (včetně jejího propsání do souvisejících archivních entit) této změny a editace nové změny “od počátku”.

 3. Operace nad entitami archiválie realizované vnější změnou (tedy operace příjmu z vnějšího světa či výdeje do jiného archivu) a samotnou entitu vnější změna není možné zrušit.

 4. Vrácení k předchozímu stavu před editací metadat archiválie, která byla realizována pomocí vnitřní změny, má vždy za následek zrušení této vnitřní změny. Není možné zrušit vnitřní změnu zničení archiválie či její nedohledání. Pokud proběhly další změny, které brání návratu celé dávky do výchozího stavu (bez zásahu do jiných entit), je akceptovatelné, že tento návrat nebude v systému realizovatelný.

 5. Update AIP XML o informaci o zápisu dat do NDA je vyjímkou, kdy je v systému upraveno již existující AIP XML místo toho aby se vytvořila nová metadatová verze.

 6. Všechny operace týkající se více než jedné archivní entity jsou realizovány skrze vnitřní změnu.

6.4.1. Příklad

Do systému byly skrze VněZ1 nahrány 3 archiválie a následně byla vytvořena archivní pomůcka (VniZ1). Něktré archiválie byly updatovány skrze update jenž se nepropisuje do ostatních entit (upravena metadata, dohrán digitalizát …). Jedna archiválie byla po čase odebrána skrze VněZ2.

../_images/verzovani-priklad.png
 • Revert A22->A21 lze provést.

 • Zrušení VněZ2 provést nelze (bod 3)

 • Zrušení VniZ1 provést nelze, jelikož ji blokuje VněZ2 (bod 4)

 • Pokud by VněZ2 neexistovala, zrušení VniZ1 by stále nebylo možné provést, kvůli update verze A22 (bod 4). Uživatel by nejprve musel provést revert A22->A21.

Pokud by neexistovala VněZ2 ani A22, bylo by možné provést zrušení zápisu VniZ1.

6.4.2. Zrušení zápisu VniZ

!Tato sekce dokumentace je zastaralá!

Pro každou entitu odkazovanou z VniZ:

 1. získej z úložiště AIP XML starší verze

 2. na základě staršího AIP XML uprav stávající entitu v DB

 3. získej z úložiště data verze AIP jenž mý být vrácena

 4. odeber z dat soubory patřící verzi jenž má být vrácena

 5. nahrej upravená data AIP zpět do úložiště (k starší verzi AIP XML)

 6. smaž data původního AIP z úložiště

 7. smaž AIP XML původního AIP z úložiště

Kroky 3-6 jsou vykonány pouze v případě že byla v rámci VniZ vytvořena nová, ne první, datová verze entity. Ve výše uvedeném příkladu tomu tak není (při nahrání pomůcky jsou upravena pouze metadata archiválií, vzniká tedy pouze nová metadatová verze).

V případě že v rámci VniZ vznikla první verze entity, jsou u archiválií kroky 3-7 vynechány (držíme si 1. verzi). V případě ostatních entit jsou vynechány kroky 3-5.