6.6. Export

Agenda Exportu v ESM zajišťuje export dat a metadat archiválií a archivních pomůcek z ESM do Badatelny. Uživatel tvoří a exportuje exportní dávky v agendě objednávek a v agendě exportních dávek. Dle typu dávek lze dávky konfigurovat, přiřadit k nim archiválie, archivní pomůcky, exportní workflow. Dávka může exportovat Archivní entity vždy pouze k jednomu Archivnímu souboru.

V této dokumentaci jsou pojmem analogová archiválie oznařeny i hybridní archiválie.

6.6.1. Typy exportu

Export může být proveden do veřejné části badatelny: PUBLIC [„Pro veřejnou část badatelny“]

nebo na objednávku pro konkrétního badatele. Export na objednávku se dále dle typu dělí na:

 • PUBLISH [„K objednávce“]: běžný export pro prohlížení v Badatelně

 • ORIGIN_ORIGINAL [„Originál pro Původce“]: export originálu pro původce

 • ORIGIN_LTP [„Kopie dlouhodobé ochrany pro Původce“]: export pro původce kde jsou na místo originálních souborů preferované jejich LTP kopie, pokud existují

PUBLIC export

 • lze exportovat pouze digitální archiválie a digitální/digitalizovaný obsah archivních pomůcek

 • nastavením příznaku „Pouze AIP XML“ na detailu dávky lze vymezit že v dané dávce budou exportovány pouze metadata přiřazených archivních entit

 • archiválie se stavem Publikovatelnosti „Jen na objednávku“ lze exportovat pouze při aktivním příznaku „Pouze AIP XML“

 • exportním dávkám může být přiděleno exportní workflow

 • export může připravit běžný archivář ale potvrdit ho musí archivář s vyšším oprávnním / správce

PUBLISH export

 • lze exportovat analogové i digitální archiválie a digitální/digitalizovaný obsah archivních pomůcek

 • při přiřazování archiválií k exportní dávce uživatel pro analogové archiválie volí zda bude exportován pouze jejich digitalizovaný obsah, fyzický obsah nebo obojí

 • exportním dávky může být přiděleno exportní workflow

 • export může vykonat i běžný archivář

ORIGIN export

 • lze exportovat pouze digitální archiválie a digitalizovaný obsah analogových archiválií

 • exportním dávkám nelze přiřadit exportní workflow

 • export může vykonat i běžný archivář

6.6.2. Stavy exportní dávky

../_images/export-batch-states.png
 • CREATED [„Dávka vytvořena“]: - Dávka je vytvořena. Uživatel k ní přiřazuje archiválie a archivní pomůcky.

 • DOWNLOADING_AIPS [„Stahování archiválií“]: Uživatel již přiřadil všechny entity a klikl na tlačítko „Připřavit archiválie“. Balíčky entit se stahují do workspace ESM.

 • DOWNLOADED [„Archiválie stáhnuty“]

 • EXPORTING [„Probíhá export“]

 • EXPORTED [„Exportovaná“]

 • PROCESSING [„Zpracovává se“]: Uživatel přiřadil k dávce exportní workflow a klikl na tlačítko „Spustit workflow“.

 • PROCESSING_PAUSED [„Zpracování pozastaveno“]: Exportní workflow dospělo k speciálnímu kroku „Pauza“. Uživatel může ručně zasáhnout do rozpracovaných entit ve workspace.

 • UPLOADING [„Probíhá přepis ve workspace“]: Uživatel nahrává k pozastavenému workflow data jimiž přepisuje obsah workspace.

 • PROCESSED [„Zpracovaná“]

 • FAILED [„Zpracování selhalo“]

 • EXPORT_FAILED [„Zaslání do badatelny selhalo“]

V případě exportu k objednávce lze data kromě detailu exportní dávky exportovat i z detailu objednávky. Exportovány jsou v tomto případě všechny dávky ve stavech CREATED, DOWNLOADED a PROCESSED.

6.6.3. Exportní workflow

Exportní workflow umožňuje modifikovat či omezit množinu souborů k exportu. Uživatel zakládá exportní workflow z detailu exportní dávky. Na detailu exportního workflow uživatel definuje jednotlivé operace, po uložení exportního workflow pak lze k jednotlivým operacím přiřadit soubory.

Operace Exportního workflow

 • DATA_REDUCTION [„Redukce dat“]: Soubory přiřazené této operaci nebudou exportovány. Tato operace vždy probíhá jako první a může se ve workflow nacházet pouze jednou. K této operaci nelze přiřadit AIP XML.

 • METADATA_REDUCTION [„Redukce metadat“]“: Slouží pro redukci zveřejňovaných metadat (AIP XML) archiválií přiřazených k této operaci.

 • FORMAT_CONVERSION [„Konverze formátu“]: Konverze souboru do formátu JPEG, JPEG2000 nebo TIFF. Vstupní formát přiřazených souborů musí být podporován příkazem „convert“ nástroje GraphicsMagick.

 • WATERMARK [„Vodoznak“]: Přidání vodoznaku. Vstupní formát přiřazených souborů musí být podporován příkazem „composite“ nástroje GraphicsMagick.

 • PAUSE [„Pauza“]: Operace pozastaví workflow. Uživatel může přepsat soubory ve workspace a následně na detailu dávky opět spustit workflow. Soubory mohou být přepsány i nahráním .zip s novými soubory tlačíktem „Přepsat soubory ve workspace“ na detailu dávky. Musí být zachovány původní názvy ve workspace.

Přiřazování souborů k Exportnímu workflow

Soubory lze k operacím přiřadit z agendy Soubory exportních dávek, pokud se do této agendy uživatel proklikl příslušným tlačítkem konkrétní operace na detailu Exportního workflow. V agendě uživatel zadá filtry definující množinu souborů, nebo označí konkrétní soubory a volí příslušnou hromadnou akci.

Soubory lze také přiřadit vybráním konkrétních souborů ze strukturální mapy konkrétní archivní entity v agendách Archiválie / Archivní pomůcky, pokud se do nich uživatel proklikl z detailu exportní dávky.

Při přiřazování souborů uživatel volí zda jsou soubory přiřazené jako vyjímka nebo pravidlo. Operace je vykonána nad soubory přiřazenými v pravidlech, pokud nejsou zároveň přiřazeny k vyjímce, přičemž přiřazení pomocí filtrů má nižší prioritu než přiřazení pomocí checkboxů konkrétních souborů.

Příklad

pravidla:

 • a_00388474_sip_v00001

 • originalFileName CONTAINS „xml“;

vyjímky:

 • a_00388475_dok00001_f001_v00001

 • originalFileName CONTAINS „sip.xml“;

Filtry definují že operace bude vykonána nad v soubory obsahující v názvu „xml“ kromě těch, které obsahují v názvu „sip.xml“. K množině definované filtry je navíc ještě explicitně přidán soubor a_00388474_sip_v00001 a explicitně odebrán soubor a_00388475_dok00001_f001_v00001.