10.1. Instalace Imwhooser

Komponenta je Java aplikace vyžadující pro provoz Java 1.8 a vyšší. Data jsou uložena v databázi PostrgreSQL.

Aplikace je nainstalována standardně v cestě: /opt/ais/imwhooser.

Struktura souborů a adresářů:

  • imwhooser-x.y.jar - binární soubor s aplikací

  • imwhooser.jar - symbolický link na imwhooser-x.y.jar

  • config/imwhooser.yaml - konfigurační soubor

  • log - adresář pro zápis logu

10.1.1. Vytvoření databáze

createdb -T template0 --locale=cs_CZ.UTF-8 -O imwhooser imwhooser

10.1.2. Spuštění aplikace a nastavení služby

Komponentu je možné spustit přímo z příkazové řádky nebo provozovat jako službu (ať již v Linuxu nebo ve Windows).

Podrobný popis metod spouštění aplikace je součástí dokumentace Installing Spring Boot Application.

Spuštění jako služba v Linuxu

Binární soubor je možné spustit jako službu a to v systému init.d i systemd. Podrobný popis metod spouštění aplikace jako služby je součástí dokumentace Installing Spring Boot Application.

Příklad konfigurace pro systemd

[Unit]
Description=AIS Imwhooser
After=syslog.target

[Service]
User=ais
ExecStart=/opt/ais/imwhooser/imwhooser.jar
WorkingDirectory=/opt/ais/imwhooser
SuccessExitStatus=143

[Install]
WantedBy=multi-user.target