13.2. Publikace

V této kapitole je popsáno kdy jsou publikovaná metadata/data archivních entit. Také jsou zde popsány atributy týkající se přístupnosti.

13.2.1. Publikace archivního souboru

Metadata AS jsou publikovány na konci procesu ve kterém AS vzniká nebo je upraven. Data AS (přílohy) nejsou publikovány nikdy.

U AS evidujeme atribut Přístupnost který může nabývat hodnot: Přístupné / Částečné přístupné / Nepřístupné. Hodnota atributu je pouze informační a archivář ji vyplňuje dle svého úvážení.

U AS evidujeme atribut Utajení, který je evidován povinně dle vyhlášky. Jeho hodnotou je vždy false, tedy žádný AS není utajený.

13.2.2. Publikace archivní pomůcky

Metadata AP jsou publikovány ve chvíli schválení pomůcky (u AP evidujeme datum schválení a odkaz na schvalujícího). Data AP publikuje správce digitálního obsahu skrze exportní dávku (PUBLIC/REGISTERED) nebo Archivář na základě objednávky (PRIVATE). V případě že pomůcka není schválená, není možné ji zpřístupnit ani na základě objednávky.

U AP evidujeme atribut Přístupnost, který může nabývat hodnot: PUBLIC/RGISTERED/PRIVATE. Atribut je nastavován manuálně archivářem, defaultní hodnota je PRIVATE.

U AP evidujeme atribut Zneplatnění, který nese informaci o tom zda je pomůcka zneplatněna. Zněplatnění pomůcky je samostatný proces, který je nutno spustit dříve než je nahrána nová pomůcka jež starou nahrazuje. Pokud již AP byla publikována a následně je v ESM přepnuta do stavu nezpracovaná/rozpracovaná (např. při zneplatnění pomůcky), kopie v badatelně není automaticky upravena. V případě potřeby ji uživatel ESM smaže z badatelny samostatným voláním. Je na uživateli ESM aby novou pomůcku následně exportoval do badatelny a tím updatoval starou kopii.

13.2.3. Publikace archiválie

Metadata Archiválie jsou vždy publikovány společně s daty. Publikaci provádí správce digitálního obsahu skrze exportní dávku (PUBLIC/REGISTERED) nebo Archivář na základě objednávky (PRIVATE).

U Archiválie evidujeme atribut Přístupnost, který může nabývat hodnot: PUBLIC/REGISTERED/PRIVATE. Atribut je nastavován manuálně archivářem, defaultní hodnota je PRIVATE.

U Archiválie evidujeme atribut Utajení, který je evidován povinně dle vyhlášky. Jeho hodnotou je vždy false, tedy žádný AS není utajený.

13.2.4. Publikace rejstříkového hesla

Registrová hesla jsou publikována implicitně při publikaci jiné archivní entity, která na dané heslo odkazuje. Při publikaci entit si ESM případné reference na rejstříková hesla zaeviduje jako povolené pro badatelnu, aby se předešlo neomezenému přístupu badatelny k heslům z ELZA. V momentě kdy badatelna zaeviduje referenci na rejstříkové heslo, pokouší se ji nejdříve vyhledat ve své databázi. Pokud tuto referenci databáze zatím neobsahuje, zařadí si identifikátor do fronty pro import z ELZA přes ESM a frontu se okamžitě i pokusí zpracovat (v případě chyby zůstává identifikátor ve frontě a čeká na opravu příčiny chyby nebo ruční vyřazení).

Zpracování fronty probíhá voláním ESM, které ověřuje zda dané heslo je pro badatelnu povoleno. Pokud ano, importuje detail hesla z ELZA, v případě že jde o žijící osobu mladší 100 let tak i anonymizuje datum narození, a posílá data dále do badatelny. V případě, že by badatelna vyžádala heslo které povoleno nebylo, volání končí chybou a je také zaslána notifikace uživatelům s rolí „Správce AIS“.

V případě, že se entita odkazuje na nahrazené heslo, nahrazující heslo je rekurzivně (pokud nahrazující je zároveň také nahrazeno, tak se operace volá také pro toto heslo) v ESM povolované a následně i v badatelně zařazované pro import.

Hesla jsou každý den aktualizovány použitím http://frnk.lightcomp.cz/download/cuni-ais/doc/elza/api/entity-sync.html