2.2. Role v AIS

V rámci AISu jsou definovány následující uživatelské role.

2.2.1. Role Správce archivního informačního systému

Má přístup ke všem technickým funkcím systému, má přístup ke kompletnímu datovému a meta datovému obsahu.

Role má převážně technický charakter. Roli je možné manuálně aktivovat také v jednotlivých komponentách a to pomocí konfigurace bez návaznosti na centrální systém za účelem jejich ověřování.

Některé požadované funkcionality role jsou vykonávány systémovými nástroji příslušného operačního systému, kde je komponenta instalována. V takovém případě předpokládáme, že správce bude disponovat oprávněním a přímým přístupem ke stanici.

2.2.2. Role Vedoucí archivář

Oprávnění jako Role Archivář, v některých modulech povýšená na úroveň správce bez možnosti nastavení technických vlastností komponent.

2.2.3. Role Správce digitálního obsahu

Role má obdobné vlastnosti jako Správce archivního informačního systému. Nemá však oprávnění pro přístup do celku Výběr.

2.2.4. Role Archivář

Archivář je odborný pracovník archivu zajišťující výběr, správu a zpracování archiválií. Zajišťuje přípravu zpřístupnění archiválií.

2.2.5. Role Správce badatelny

Správce badatelny zajišťuje chod badatelny Archivu UK, ve které jsou předkládány zástupcům původce a veřejnosti (badatelům) analogové archiválie a archivní pomůcky v analogové podobě. Zajišťuje správu webové badatelny pro registrované badatele. Komunikuje s badateli a archiváři.

Správce badatelny může zastupovat badatele v tvorbě a správě neověřeného badatelského účtu a listů.

2.2.6. Role Předávající

Předávající je fyzická osoba jednající za součást UK, ESSS, jiný informační systém, či soukromá osoba, která navrhuje dokumenty k provedení výběru za archiválie. Předávající může být založen v modulu administrace nebo přímo v celku Výběr. Uživatel, který je v roli Předávající má přístup k definovaným řízením v celku Výběr.

2.2.7. Role Badatel

Badatel je externí uživatel, kterému jsou po registraci zpřístupňovány archiválie (analogové i digitální) a další určené části datového obsahu AIS. Badatel komunikuje se správcem badatelny, případně přímo s určenými archiváři, vytváří objednávky archiválií, potvrzuje předložení a vrácení zapůjčených archiválií.