8.3.1. Média

Modul pro offline média slouží k ukládání souborů ze systému ARCLib Archival storage na LTO pásky. Modul poskytuje informace o uložení jednotlivých objektů na konkrétních páskách.

Práce se sériemi pásek

Metadata série pásek:

 • Název - textové označení série pásek

 • Aktivní série - informace, zda série pásek aktuálně slouží k zápisu

 • Primární série - informace, zda zařazené pásky slouží jako vychozí zdroj pro obnovu dat

 • Určeny k odvozu do jiné lokality - informace, zda zařazené pásky zůstávají v páskové jednotce nebo se mají odvézt do záložní lokality

 • Maximální počet zápisů na pásky - výchozí maximální počet zápisů na pásky, než dojde k jejich uzavření; výchozí hodnota 100

 • Maximální doba otevření pásek pro zápis (měsíce) - výchozí maximální doba v měsících, po kterou můžou být pásky používány k zápisu; počítá se od prvního zápisu; výchozí hodnota 1 měsíc

 • Maximální zaplněnost pásek (%) - výchozí maximální zaplněnost pásek v procentech, při které dojde k jejich uzavření; výchozí hodnota 90 %

 • Životnost pásek v sérii (roky) - výchozí životnost pásek v rocích; výchozí hodnota 12 let

 • Interval mezi kontrolami (měsíce) - výchozí interval mezi kontrolami pásky v měsících; výchozí hodnota 1 měsíc

 • Zařízení používané pro zápis na pásky - zařízení offline médií, které slouží pro zapisování pásek ze série; systémem nastaveno LTO library

 • Přiřazené pásky (příp. Přiřadit do série volné pásky v páskové jednotce) - seznam pásek přiřazených do série

Vytvoření nové série pásek

Předpoklady:

 • Uživatel je přihlášený v Modulu pro offline média.

 • Uživatel má oprávnění Správce modulu ABM.

Postup:

 1. V levém menu vyberte volbu Vytvořit sérii pásek. Otevře se editační formulář pro zadání metadat série pásek.

 2. Vyplňte metadata a vyberte pásky, které mají být přiřazeny do série. Stiskněte tlačítko Vytvořit. Je vytvořen nový záznam série pásek.

Vyhledání série pásek

Předpoklady:

 • Uživatel je přihlášený v Modulu pro offline média.

 • Uživatel má oprávnění Správce modulu ABM.

Postup:

 1. V levém menu vyberte volbu Vyhledat sérii pásek. Zobrazí se seznam všech záznamů serií pásek v systému.

 2. Vyhledávání můžete upřesnit:

  1. Při stisknutí tlačítka Filtrovat se zobrazí dialogové okno pro zadání parametrů dotazu.

  2. Vyplňte vyhledávací kritéria a stiskněte Filtrovat - zobrazí se seznam sérií pásek odpovídající daným kritériím.

  3. Pokud chcete zrušit zpřesnění vyhledávání, klikněte na text Zrušit všechny.

 3. Můžete změnit výchozí nastavení zobrazených metadat ve výsledku vyhledávání:

  1. Klikněte na ozubené kolečko vpravo nad seznamem vyhledaných sérií pásek. Zobrazí se dialogové okno Nastavení sloupců.

  2. Zaškrtněte nebo odškrtněte požadované sloupce a klikněte na Uložit. Zobrazí se sloupce dle výběru.

 4. Můžete změnit výchozí nastavení řazení výsledku vyhledávání podle sloupce Název:

  1. Klikněte na název libovolného sloupce. První klik seřadí seznam sérií pásek dle hodnot daného sloupce vzestupně, druhý klik sestupně.

 5. Klikněte na ikonu na začátku řádky vybraného záznamu série pásek. Zobrazí se detail záznamu.

Editace série pásek

Předpoklady:

 • Uživatel je přihlášený v Modulu pro offline média.

 • Uživatel má oprávnění Správce modulu ABM.

Postup:

 1. Na detailu záznamu série pásek stiskněte tlačítko Editovat. Zobrazí se dialogové okno s editačním formulářem záznamu.

 2. Změňte požadovanou hodnotu metadata. Tlačítkem Uložit potvrďte editaci záznamu. Záznam série pásek byl změněn.

Obnova série pásek

Předpoklady:

 • Uživatel je přihlášený v Modulu pro offline média.

 • Uživatel má oprávnění Správce modulu ABM.

Upozornění:

 • Obnova série pásek může trvat delší dobu.

Postup:

 1. Na detailu záznamu série pásek stiskněte tlačítko Obnovit. Zobrazí se dialogové okno s editačním formulářem pro obnovu série pásek.

 2. Zadejte cestu do adresáře, kam budou soubory série pásky obnoveny (adresář musí být pro systém přístupný). Stiskněte tlačítko Potvrdit. Zobrazí se upozornění Skutečně chcete obnovit celou sérii?. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka Ano. Zobrazí se informace Obnova série pásek byla vytvořena.

 3. V levém menu vyberte volbu Vyhledat operaci. Zobrazí se seznam všech záznamů operací v systému.

 4. Stiskněte tlačítko Filtrovat. Zobrazí se dialogové okno pro zadání parametrů dotazu.

 5. U parametru Typ vyberte hodnotu Obnovit archiv. Potvrďte volbu stiskem tlačítka Filtrovat. Zobrazí se všechny operace typu Obnovit archiv.

 6. Klikněte na ikonu na začátku řádku s právě vytvořeným záznamem obnovy. Zobrazí se detail operace Obnovit archiv.

Práce s páskami

Metadata pásky

 • Označení pásky - identifikace pásky

 • Stav - stav pásky s možnými hodnotami Nová, Aktivní (obsahuje soubory), Uzavřená, Nahrazovaná, Nahrazená

 • Typ - informace o typu pásky; zjišťuje se v mechanice ve chvíli, kdy je páska do mechaniky založena

 • Účel - informace, zda je páska určena pro zápis nebo pro čištění

 • V páskové knihovně - informace, zda je páska načtená v zařízení

 • V mechanice - mechanika v páskové knihovně používaná pro zápis na pásku a čtení z pásky

 • Je určena k odvozu - informace, zda má být páska po uzavření odvezena do záložní lokality; generuje systém podle hodnoty u odpovídající série pásek

 • Počet zápisů - počet zápisů na pásku

 • Maximální počet zápisů - maximální počet zápisů na pásku, než dojde k jejímu uzavření; generuje systém podle hodnoty u odpovídající série pásek

 • První zápis - datum prvního zápisu na pásku

 • Poslední zápis - datum posledního zápisu na pásku

 • Datum předpokládaného uzavření pro zápis - datum, do kterého může být páska používána k zápisu; počítá se od prvního zápisu podle nastavení na příslušné sérii pásek

 • Datum uzavření - datum uzavření pásky

 • Datum předpokládaného konce životnosti - datum předpokládaného konce životnosti pásky; počítá se od prvního zápisu na pásku podle nastavení na příslušné sérii pásek

 • Datum příští kontroly - datum příští kontroly pásky; počítá se od prvního zápisu podle hodnoty intervalu mezi kontrolami

 • Interval mezi kontrolami (měsíce) - interval mezi kontrolami pásky v měsících; generuje systém podle hodnoty u odpovídající série pásek

 • Zaplněnost pásky (%) - zaplněnost pásky v procentech

 • Maximální zaplněnost pásky (%) - maximální zaplněnost pásky v procentech, při které dojde k jejímu uzavření; generuje systém podle hodnoty u odpovídající série pásek

 • Datum nahrazení - datum nahrazení pásky

Vyhledání pásky

Předpoklady:

 • Uživatel je přihlášený v Modulu pro offline média.

 • Uživatel má oprávnění Správce modulu ABM.

Postup:

 1. V levém menu vyberte volbu Vyhledat pásku. Zobrazí se seznam všech záznamů pásek v systému.

 2. Vyhledávání můžete upřesnit:

  1. Při stisknutí tlačítka Filtrovat se zobrazí dialogové okno pro zadání parametrů dotazu.

  2. Vyplňte vyhledávací kritéria a stiskněte Filtrovat - zobrazí se seznam pásek odpovídající daným kritériím.

  3. Pokud chcete zrušit zpřesnění vyhledávání, klikněte na text Zrušit všechny.

 3. Můžete změnit výchozí nastavení zobrazených metadat ve výsledku vyhledávání:

  1. Klikněte na ozubené kolečko vpravo nad seznamem vyhledaných pásek. Zobrazí se dialogové okno Nastavení sloupců.

  2. Zaškrtněte nebo odškrtněte požadované sloupce a klikněte na Uložit. Zobrazí se sloupce dle výběru.

 4. Můžete změnit výchozí nastavení řazení výsledku vyhledávání podle sloupce Označení pásky:

  1. Přidejte nový sloupec do výsledku vyhledávání podle popisu v bodu 3.

  2. Klikněte na název nového sloupce. První klik seřadí seznam pásek dle hodnot daného sloupce vzestupně, druhý klik sestupně.

 5. Klikněte na ikonu na začátku řádky vybraného záznamu pásky. Zobrazí se detail záznamu.

Kontrola pásky

Kontrola pásky může být spuštěna automaticky nebo ji může spustit uživatel.

Kontrolovat lze pouze pásky typu Pro zápis.

Automatická kontrola pásky

Automatická kontrola pásky probíhá pouze u pásky, která je uzavřená.

Spouští se podle hodnoty v metadatu Datum příští kontroly. Tuto hodnotu generuje systém - výchozím datem je Datum uzavření pásky, ke kterému se připočítává Interval mezi kontrolami (měsíce).

V případě, že páska nebude dostupná, odešle systém na přednastavenou adresu informační e-mail, aby obsluha pásku do knihovny zapojila.

Ručně spuštěná kontrola pásky

Ručně lze kontrolu spustit na uzavřené i aktivní pásce.

Předpoklady:

 • Uživatel je přihlášený v Modulu pro offline média.

 • Uživatel má oprávnění Správce modulu ABM.

Postup:

 1. Na detailu záznamu pásky stiskněte tlačítko Zkontrolovat. Zobrazí se informace Kontrola pásky byla vytvořena.

 2. Na detailu záznamu pásky v boxu Seznam kontrol pásek vyhledejte právě vytvořenou kontrolu.

 3. Klikněte na ikonu na začátku řádky s daným záznamem kontroly. Zobrazí se detail operace Zkontrolovat pásku.

Obnova pásky

Předpoklady:

 • Uživatel je přihlášený v Modulu pro offline média.

 • Uživatel má oprávnění Správce modulu ABM.

Upozornění:

 • Obnovit lze pouze pásku typu Pro zápis.

 • Obnova pásky může trvat delší dobu.

Postup:

 1. Na detailu záznamu pásky stiskněte tlačítko Obnovit. Zobrazí se dialogové okno s editačním formulářem pro obnovu pásky.

 2. Zadejte cestu do adresáře, kam budou soubory pásky obnoveny (adresář musí být pro systém přístupný). Stiskněte tlačítko Potvrdit. Zobrazí se upozornění Skutečně chcete obnovit pásku?. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka Ano. Zobrazí se informace Obnova pásky byla vytvořena.

 3. V levém menu vyberte volbu Vyhledat operaci. Zobrazí se seznam všech záznamů operací v systému.

 4. Stiskněte tlačítko Filtrovat. Zobrazí se dialogové okno pro zadání parametrů dotazu.

 5. U parametru Typ vyberte hodnotu Obnovit pásku. Potvrďte volbu stiskem tlačítka Filtrovat. Zobrazí se všechny operace typu Obnovit pásku.

 6. Klikněte na ikonu na začátku řádku s právě vytvořeným záznamem obnovy. Zobrazí se detail operace Obnovit pásku.

Nahrazení pásky

Předpoklady:

 • Uživatel je přihlášený v Modulu pro offline média.

 • Uživatel má oprávnění Správce modulu ABM.

Upozornění:

 • Nahradit lze pouze pásku typu Pro zápis.

Postup:

 1. Na detailu záznamu pásky stiskněte tlačítko Nahradit. Zobrazí se upozornění Opravdu chcete pásku … nahradit?. Potvrďte akci stisknutí tlačítka Ano. Zobrazí se informace Nahrazení pásky bylo vytvořeno., stav pásky se změní na hodnotu Nahrazovaná.

 2. V levém menu vyberte volbu Vyhledat operaci. Zobrazí se seznam všech záznamů operací v systému.

 3. Stiskněte tlačítko Filtrovat. Zobrazí se dialogové okno pro zadání parametrů dotazu.

 4. U parametru Typ vyberte hodnotu Nahradit pásku. Potvrďte volbu stiskem tlačítka Filtrovat. Zobrazí se všechny operace typu Nahradit pásku.

 5. Klikněte na ikonu na začátku řádku s právě vytvořeným záznamem nahrazení. Zobrazí se detail operace Nahradit pásku.

 6. Vyčkejte, dokud nahrazení pásky nebude dokončené - operace bude ve stavu Skončená s výsledkem OK, páska bude ve stavu Nahrazená a vyplní se datum nahrazení.

Uzavření pásky

Páska je uzavírána automaticky systémem, pokud nastane jedna ze tří situací:

 1. Počet zápisů dosáhne hodnoty Maximálního počtu zápisů na pásku.

 2. Zaplněnost pásky dosháhne hodnoty Maximální zaplněnosti pásky.

 3. Nastane Maximální doba použití pásky počítaná od Prvního zápisu na pásku.

Stav pásky se v takovém případě změní na Uzavřená a nastaví se Datum uzavření. Ukončí se zapisování souborů na pásku.

Práce se soubory

Metadata souboru

 • ARCLib Archival Storage id - ID souboru ze systému ARCLib Archival Storage

 • Typ souboru - informace, zda se jedná o datový zip nebo metadatové xml

 • Číslo verze - verze metadatového souboru (XML)

 • Stav - stav souboru s možnými hodnotami K uložení, Archivován, Smazán

 • Kontrolní součet - kontrolní součet souboru

 • Ostatní uložené verze - ostatní verze metadatového souboru (XML) uložené v systému

Vyhledání souboru

Předpoklady:

 • Uživatel je přihlášený v Modulu pro offline média.

 • Uživatel má oprávnění Správce modulu ABM.

Postup:

 1. V levém menu vyberte volbu Vyhledat soubor. Zobrazí se seznam všech záznamů souborů v systému.

 2. Vyhledávání můžete upřesnit:

  1. Při stisknutí tlačítka Filtrovat se zobrazí dialogové okno pro zadání parametrů dotazu.

  2. Vyplňte vyhledávací kritéria (pro levostranné rozšíření použijte znak %) a stiskněte Filtrovat - zobrazí se seznam souborů odpovídající daným kritériím.

  3. Pokud chcete zrušit zpřesnění vyhledávání, klikněte na text Zrušit všechny.

 3. Můžete změnit výchozí nastavení zobrazených metadat ve výsledku vyhledávání:

  1. Klikněte na ozubené kolečko vpravo nad seznamem vyhledaných souborů. Zobrazí se dialogové okno Nastavení sloupců.

  2. Zaškrtněte nebo odškrtněte požadované sloupce a klikněte na Uložit. Zobrazí se sloupce dle výběru.

 4. Můžete změnit výchozí nastavení řazení výsledku vyhledávání podle sloupce Typ souboru:

  1. Klikněte na název libovolného sloupce. První klik seřadí seznam souborů dle hodnot daného sloupce vzestupně, druhý klik sestupně.

 5. Klikněte na ikonu na začátku řádky vybraného záznamu souboru. Zobrazí se detail záznamu.

Kontrola souboru

Předpoklady:

 • Uživatel je přihlášený v Modulu pro offline média.

 • Uživatel má oprávnění Správce modulu ABM.

Postup:

 1. Na detailu záznamu souboru stiskněte tlačítko Zkontrolovat. Zobrazí se informace Kontrola souboru byla vytvořena.

 2. Na detailu záznamu souboru v boxu Seznam kontrol souboru vyhledejte právě vytvořenou kontrolu.

 3. Klikněte na ikonu na začátku řádky s daným záznamem kontroly. Zobrazí se detail operace Zkontrolovat soubor.

Obnova souboru

Předpoklady:

 • Uživatel je přihlášený v Modulu pro offline média.

 • Uživatel má oprávnění Správce modulu ABM.

Postup:

 1. Na detailu záznamu souboru stiskněte tlačítko Obnovit. Zobrazí se dialogové okno s editačním formulářem pro obnovu souboru.

 2. Zadejte cestu do adresáře, kam bude soubory obnoven (adresář musí být pro systém přístupný). Stiskněte tlačítko Obnovit. Zobrazí se informace Obnova souboru byla vytvořena.

 3. V levém menu vyberte volbu Vyhledat operaci. Zobrazí se seznam všech záznamů operací v systému.

 4. Stiskněte tlačítko Filtrovat. Zobrazí se dialogové okno pro zadání parametrů dotazu.

 5. U parametru Typ vyberte hodnotu Obnovit soubor. Potvrďte volbu stiskem tlačítka Filtrovat. Zobrazí se všechny operace typu Obnovit soubor.

 6. Klikněte na ikonu na začátku řádku s právě vytvořeným záznamem obnovy. Zobrazí se detail operace Obnovit soubor.

Práce s operacemi

Operace je akce, která v systému probíhá automaticky nebo po spuštění uživatelem. V systému vznikají operace následujících typů:

 • Zapsat na pásku - systém zapíše data a metadata souborů na pásku aktivní série pásek

 • Zkontrolovat soubor/pásku - systém vyexportuje soubor / obsah pásky do pracovního adresáře a zkontroluje hash jednotlivých souborů proti záznamu v databázi

 • Obnovit archiv/pásku/soubor - systém exportuje soubory ve stavu „Archivován“ uložené na pásce do zadaného adresáře

 • Nahradit pásku - systém z pásky načte soubory ve stavu „Archivován“ a tyto soubory ze systému ARCLib Archival Storage uloží na vybranou pásku

 • Vyčištění mechaniky - systém přesune čistící pásku do zadané mechaniky a mechaniku vyčistí

Metadata operace

 • Datum vytvoření

 • Datum začátku provádění operace

 • Datum ukončení provádění operace

 • Vytvořil uživatel - uživatel, který operaci vytvořil; u automatických operací systém

 • Stav - stav operace s možnými hodnotami Nová, Prováděná, Skončená, Pozastavená

 • Výsledek - výsledek provádění operace s možnými hodnotami OK, ERROR

 • Metadata - informace specifické pro daný typ operace

Vyhledání operace

Předpoklady:

 • Uživatel je přihlášený v Modulu pro offline média.

 • Uživatel má oprávnění Správce modulu ABM.

Postup:

 1. V levém menu vyberte volbu Vyhledat operaci. Zobrazí se seznam všech záznamů operací v systému.

 2. Vyhledávání můžete upřesnit:

  1. Při stisknutí tlačítka Filtrovat se zobrazí dialogové okno pro zadání parametrů dotazu.

  2. Vyplňte vyhledávací kritéria a stiskněte Filtrovat - zobrazí se seznam operací odpovídající daným kritériím.

  3. Pokud chcete zrušit zpřesnění vyhledávání, klikněte na text Zrušit všechny.

 3. Můžete změnit výchozí nastavení zobrazených metadat ve výsledku vyhledávání:

  1. Klikněte na ozubené kolečko vpravo nad seznamem vyhledaných operací. Zobrazí se dialogové okno Nastavení sloupců.

  2. Zaškrtněte nebo odškrtněte požadované sloupce a klikněte na Uložit. Zobrazí se sloupce dle výběru.

 4. Můžete změnit výchozí nastavení řazení výsledku vyhledávání:

  1. Klikněte na název libovolného sloupce. První klik seřadí seznam operací dle hodnot daného sloupce vzestupně, druhý klik sestupně.

 5. Klikněte na ikonu na začátku řádky vybraného záznamu operace. Zobrazí se detail záznamu.

Obnovení operace

Pokud dojde k uzavření pásky a na dané sérii už není žádná nová či aktivní páska, systém pozastaví operace pro danou sérii (operace Zapsat na pásku je ve stavu Pozastavená). Také všechny následující operace Zapsat na pásku určené pro danou sérii pásek se pozastaví (na rozdíl od první operace jsou ale ve stavu Nová).

Pro pokračování ukládání souborů na pásku je potřeba operaci obnovit.

Předpoklady:

 • Uživatel je přihlášený v Modulu pro offline média.

 • Uživatel má oprávnění Správce modulu ABM.

Postup:

 1. V editačním formuláři příslušné série pásek přidejte do série novou pásku (viz Editace série pásek).

 2. Vyhledejte pozastavenou operaci typu Zapsat na pásku (viz Vyhledání operace).

 3. Na detailu pozastavené operace stiskněte tlačítko Obnovit operaci. Operace se znovu spustí (její stav se změní na hodnotu Nová). Zároveň se spustí i ostatní operace čekající na zápis na pásku v dané sérii pásek.